Verlofaanvraag

Alle scholen in de Kempen hanteren formulieren voor het aanvragen van verlof buiten de vakanties om. De formulieren kunt u op deze pagina downloaden of afhalen op de administratie van onze school. Het volledig ingevulde en ondertekende formulier dient tijdig ingediend te worden bij de directeur van de school. De toekenning of afwijzing moet schriftelijk gebeuren en de mogelijkheid tot het maken van bezwaar is daar in opgenomen. Als geen verlof aangevraagd is of als de directeur het verlof afgewezen heeft mogen de leerlingen dus niet van school gehouden worden. Als dit toch gebeurt, heeft de directeur de verplichting om dit te melden aan de leerplichtambtenaar van de gemeente.

Aangescherpte regels verzuim

Als uw kind niet naar school komt heeft dat meestal een goede reden. Uw kind is ziek of er is verlof aangevraagd en goedgekeurd door de directie. Het gaat dan om verlof wegens gewichtige omstandigheden zoals jubileum, begrafenis etc. Wanneer een kind zonder geldige reden afwezig is, of het verlof niet goedgekeurd wordt, dan spreken we van ongeoorloofd verzuim. Vanaf 1 april zijn de regels vanuit het Openbaar Ministerie aangescherpt. Alle verzuim wordt voortaan centraal gemeld in ons administratiesysteem en dit systeem maakt meteen een koppeling met de afdeling leerplicht.

Wij hebben als school de verplichting om alle verzuim te registreren. Bij ongeoorloofd verzuim nemen wij contact op met de afdeling leerplicht van de gemeente. Wij moeten dit doen:

           bij (vermoedelijk )ongeoorloofd verzuim rond de vakanties

           als kinderen op de dagen rondom vakanties ziek gemeld worden of zonder geoorloofde      reden afwezig zijn.

 

Wat is voor u van belang is om te weten:

Ouders dienen bij een ziekmelding van hun kind aan de school het adres te vermelden     waar hun kind die dag zal verblijven.

Indien het kind niet op het aangegeven adres aanwezig is, ontvangen ouders een brief in de bus van leerplicht met daarin de mededeling dat zij opgeroepen worden voor verhoor.


Hieronder staan een aantal (te downloaden) formulieren: