Wat u moet weten over de leerplicht. 

     
Klik op het logo om naar de website te gaan.

Ieder kind in Nederland heeft recht op onderwijs. Sterker nog, uw kind móet naar school. In de leerplichtwet staat dat ieder kind vanaf zijn vijfde jaar tot en met het schooljaar waarin het 16 jaar wordt, verplicht is naar school te gaan.
Direct na de leerplicht begint de kwalificatieplicht. Hier zit geen dag tussen. De kwalificatieplicht eindigt pas als een leerling een startkwalificatie heeft gehaald of 18 jaar is geworden. Een startkwalificatie is een havo- vwo- of mbo niveau 2,3 of 4 diploma. Deze wet geldt voor alle inwoners van Nederland, ook als u niet de Nederlandse nationaliteit heeft.

Uw taak als ouder of verzorger.

U hebt de verplichting om uw kind in te schrijven op een school en ervoor te zorgen dat uw kind ook daadwerkelijk de school bezoekt. Gebeurt dat niet, dan bent u degene die daarop aangesproken wordt. Worden kinderen bewust van school gehouden dan riskeren ouders strafvervolging.

Wanneer hoeft uw kind niet naar school?
 
Er zijn maar een paar redenen waarom uw kind mag thuisblijven. Als het ziek is bijvoorbeeld. U moet dit dan altijd melden aan de school. Dit geldt ook voor het bijwonen van vastgestelde religieuze feesten op grond van uw godsdienst of levensovertuiging.
Een andere reden kan ontstaan door “een gewichtige omstandigheid”, in de meeste gevallen buiten de wil van ouders om. Bijvoorbeeld een bruiloft of een begrafenis. U moet daarvoor vooraf toestemming vragen bij de schooldirecteur. De schooldirecteur beoordeelt of uw kind daarvoor wel of niet mag verzuimen. Geeft de directeur geen toestemming en uw kind verzuimt toch, dan meldt hij dat bij de leerplichtambtenaar.
Als het gaat om meer dan 10 dagen verlof wegens “gewichtige omstandigheden” binnen een schooljaar, dan heeft u  toestemming van de leerplichtambtenaar nodig.

Op vakantie buiten de schoolvakanties.

De mogelijkheden om buiten de schoolvakanties verlof te krijgen voor een gezinsvakantie zijn zéér beperkt. Dit kan alleen als het door de specifieke aard van het beroep van één van de ouders niet mogelijk is om een gezinsvakantie binnen de schoolvakanties te organiseren. Bij het begrip “specifieke aard van het beroep” dient met name gedacht te worden aan seizoensgebonden werkzaamheden in bedrijfstakken die een piekdrukte kennen, waardoor het voor het gezin feitelijk onmogelijk is om in die periode een vakantie op te nemen. Door ouders moet dan aangetoond worden dat een vakantie in de schoolvakanties tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen zal leiden. Slechts het gegeven dat gedurende de schoolvakanties een belangrijk deel van de omzet wordt behaald is onvoldoende. Een verzoek om vakantieverlof dient minimaal 8 weken van tevoren schriftelijk aan de directeur te worden voorgelegd.
Neemt u uw kind zonder toestemming van de directeur toch mee op vakantie, dan wordt dit gemeld aan de leerplichtambtenaar die dit, middels een Proces-Verbaal, doormeldt aan het Openbaar Ministerie, die hier een beslissing op neemt.

De gevolgen als uw kind niet regelmatig naar school gaat.
 
Als uw kind zonder geldige reden weg blijft van school of als uw kind zeer regelmatig verzuimt, dan geeft de schoolleiding dit door aan de leerplichtambtenaar.
De leerplichtambtenaar onderzoekt waarom uw kind niet naar school gaat. Mogelijk is uw kind slachtoffer van pesten of spijbelt het zonder dat u dat weet. Samen met u, uw kind en de schoolleiding probeert de leerplichtambtenaar een oplossing te vinden.
Als uw kind toch blijft verzuimen zonder aantoonbare redenen kan de leerplichtambtenaar maatregelen nemen. In het ergste geval kunt u zelfs met justitie in aanraking komen. Een kind van 12 jaar of ouder is zelf medeverantwoordelijk voor zijn schoolbezoek en kan door de rechter gestraft worden.

Tot slot.
 
Mocht u merken dat uw kind problemen op school heeft en daardoor niet naar school gaat, neem dan contact op met de school. De leerkrachten op school proberen dan samen met u en uw kind een oplossing te vinden. Lukt dat niet, dan kunt u ook terecht bij de leerplichtambtenaar. De leerplicht- ambtenaar heeft tal van contacten met andere instellingen die u verder kunnen helpen als u er niet uitkomt. Het gaat tenslotte om de toekomst van uw kind! 
 
Als u meer wilt weten over de leerplicht en alles wat daarmee samenhangt, kunt u bellen met de leerplichtambtenaar van uw gemeente, of bezoek de website: www.leerplicht.net
 
Gemeente Reusel-De Mierden
Postbus 11
5540 AA Reusel
tel. 0497-650650