Werkgroepen ouders
 

Zoals u wellicht weet, is De Torelaar een Brede School. In onze Brede School werken het Basisonderwijs, Kinderopvang Nummereen, GGD, consultatiebureau en maatschappelijk werk samen. Een klein onderdeel van deze samenwerking is dat kinderen van de basisschool activiteiten ondernemen met kinderen van het kinderdagverblijf.

 

Voor de kinderen is het al vanzelfsprekend dat er samengewerkt wordt. We willen daarom de samenwerking met de ouders ook dit jaar zeker voort gaan zetten.

Elk schooljaar zijn al vele ouders bereid een handje te helpen op school en bij Nummereen. Dat waarderen we enorm, het bevordert de wederzijdse betrokkenheid tussen ouders en school en / of Nummereen. Van deze ouderhulp kunnen alle groepen leerlingen profiteren.

 

Op school zijn diverse werkgroepen waarbij de hulp van ouders onmisbaar is. Elk jaar kunnen ouders zich hiervoor opgeven. Ook dit jaar kunnen ouders ook de activiteiten bij Nummereen gaan ondersteunen en ouders van Nummereen zijn welkom om bij De Torelaar te helpen. Zo kunnen we leren van en met elkaar.


Luizencontrole:

 

In de week na een schoolvakantie worden alle leerlingen gecontroleerd op hoofdluis. Kinderen bij wie hoofdluis wordt geconstateerd krijgen dit zelf niet te horen, de ouders van het kind worden door school telefonisch op de hoogte gebracht. Alle kinderen van de betreffende klas krijgen een briefje mee naar huis dat er hoofdluis is geconstateerd. Na 2 weken vindt er in diezelfde klas een nacontrole plaats.

Klassenouder:  Per groep hebben we een klassenouder. Deze ouder wordt door de leerkracht benaderd om te helpen bij het organiseren van buitenschoolse activiteiten. 
 
Overblijven:
Onze school biedt de mogelijkheid om uw kinderen tussen de middag over te laten blijven. Elke dag staan minstens 2 overblijfmoeders klaar om met de kinderen te lunchen in het overblijflokaal, m.u.v. woensdag, dan zijn alle kinderen om 12.15 uur vrij. Kunt u niet elke week maar bijv. om de twee weken dan is dit ook mogelijk. Voor de overblijfmoeders is er een kleine financiŽle vergoeding.
 
Schoolbibliotheek:
Kinderen zoeken in de schoolbibliotheek boeken uit en laten dat registreren bij de biebouders. Voor maandag en donderdag zoeken we nog ouders om mee te helpen.
 
Eerste H. Communie:
Deze werkgroep werkt samen met de communiewerkgroepen van de andere scholen uit de gemeente en in overleg met de parochie. 
 
Ouderraad (OR):
De OR vergadert 6x per jaar. Namens het team is er een leerkracht aanwezig. Hij/zij bespreekt de
vergadering zowel vooraf als achteraf met de directeur. De ouders zijn vooral in organisatorisch opzicht betrokken bij de school.
De OR stuurt diverse werkgroepen aan, deze worden hieronder vermeld. U kunt er voor kiezen om lid te worden van de OR en betrokken te zijn bij allerlei zaken rondom De Torelaar of u kunt er voor kiezen om lid te worden van een werkgroep voor de organisatie van een of meerdere activiteiten.
 
 
Werkgroepen aangestuurd door de OR (een aantal i.s.m. een leerkracht):
 
Verkeerswerkgroep:
De verkeerswerkgroep vergadert ongeveer 3x per jaar en organiseert o.a. elk jaar de fietskeuring en houdt toezicht op de verkeersactiviteiten in de verschillende groepen. Eťn keer in de 3 jaar is er een verkeersdag.

Hand- en spandiensten:
Dit zijn werkzaamheden rondom de grotere activiteiten op school, zoals het leegruimen van de aula bij jubilea, open avond, carnavalsmiddag etc.

 
Hoek aula:

De aula van school wordt per thema ingericht. Op deze manier kunnen we bij binnenkomst van de school meteen zien waar de kinderen in een bepaalde periode mee bezig zijn. De werkgroep mag naar eigen inzicht deze hoek inrichten.

Talentmiddag:
Deze werkgroep regelt de workshops en maakt de planning voor deze dag.

 
Sinterklaas:
Deze werkgroep helpt de sint bij de voorbereiding en organisatie van zijn bezoek aan de school.
 
Kerst:
Deze werkgroep regelt de voorbereiding en uitvoering van de kerstviering op school.
 
Carnaval:
Deze werkgroep regelt de voorbereiding en uitvoering van de carnavalsviering op school.
 
Koningsdag 
Deze werkgroep ondersteunt bij het organiseren van de Koningsdag.
 
Kleuterdag:
Deze werkgroep regelt de voorbereiding en uitvoering van de kleuterdag. Dit is een spellendag voor de kleuters op en rondom school.
 

 
Oudercommissie Nummereen
Ouders van Nummereen hebben medezeggenschap in het beleid van Nummereen. Die medezeggenschap is formeel geregeld via de Wet Kinderopvang in de vorm van een oudercommissie. De oudercommissie van Nummereen wordt aangestuurd door een medewerker van Nummereen.
Doel:                1) de belangen van de kinderen en de ouders van het kindercentrum waar de
oudercommissie aan verbonden is zo goed mogelijk te behartigen en de ouders te vertegenwoordigen;
2) te adviseren ten aanzien van kwaliteit;
3) het behartigen van de belangen van de ouders van het kindercentrum bij de directie of andere leidinggevenden